Blended learning of online onderwijs vraagt niet alleen om goede digitale vaardigheden, maar ook om een juiste digitale didactiek. Het is dus belangrijk om te onderkennen dat online onderwijs andere vaardigheden en ontwerpeisen vraagt dan face-to-face onderwijs. Hieronder een mooi model waarin de digitale taxonomie van Bloom is gekoppeld aan verschillende activiteeten en vaardigheden.

In onze eigen context (Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs) hebben wij daar ook ervaring mee opgedaan. We hebben geprobeerd om face to face onderwijs te kopiëren naar online onderwijs. We hebben video’s gemaakt en gedeeld met studenten. We hebben online bijeenkomsten gegeven en opgenomen. We hebben opdrachten gemaakt voor studenten, onze lessen geflipt enzovoort.

Daarbij maakten we voor het online deel onderscheid tussen asynchroon- en synchroon-online leren. Waarbij bij asynchroon-online iedereen op zijn eigen tijd en plaats kan leren. Hier is de inrichting van de elektronische leeromgeving van belang. Bij synchroon online leren hebben we gemerkt dat het belangrijk is om te analyseren welk soort onderwijs op welke manier geschikt is voor asynchroon leren.

Hand pointing at a Coaching Word Cloud on blue background.

De rol van de docent is verschillend in alle soorten onderwijs binnen blended learning. Er is wel een verschuiving te zien naar een meer coachende/begeleidende rol. Ook is het van belang dat de docent online en offline zijn of haar aanwezigheid laat zien, interactie bevordert en de student aan het werk zet.